zasady i warunki


Strona internetowa Ministerstwa Spraw Zagranicznych została utworzona w Państwie Katar na potrzeby użytku osobistego i w celu przeglądania zawartych na niej treści. Wejście na stronę i korzystanie z niej jest tożsame z wyrażeniem zgody na niniejsze warunki i zasady prywatności, które stanowią część ogólnych warunków korzystania ze strony i innych przepisów prawa. Korzystanie z witryny podlega zasadom świadczenia usług informatycznych. Brak akceptacji dla tychże zasad ujmowanych całościowo, oznacza bezprawne użytkowanie witryny, równoznaczne z koniecznością jej opuszczenia.

 

Deklaracja:

Witryna została opracowane w obecnej formie z uwzględnieniem wszystkich zasad i obostrzeń obowiązujących w prawie katarskim i nie zawiera żadnych gwarancji. Zgodnie z niniejszą deklaracją, Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru nie udziela  gwarancji w takich kwestiach, jak:

- precyzja informacji, prawidłowości w zakresie zamieszczanych treści, skuteczność działań użytkownika kierującego się treściami zawartymi w witrynie, brak naruszeń, ciągłość użytkowania i aktualność treści.  Należy zwrócić uwagę na nieistnienie gwarancji, które mogłyby zapewnić o braku błędów i wad treści dostępnych za pośrednictwem witryny oraz w świadczonych przez nią usługach. Równocześnie należy zauważyć niemożność zagwarantowania, że rzeczona witryna lub serwer są wolne od wirusów i innych szkodliwych elementów;

- Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za jakąkolwiek stratę lub szkodę bezpośrednią lub pośrednią, wynikłą z korzystania z witryny. Nie istnieją żadne gwarancje dotyczące strat lub szkód potencjalnie powodowanych użyciem rzeczonej strony.

- zabronione jest korzystanie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w celu wysłania poczty elektronicznej poprzez tę witrynę, ponadto niedozwolone jest działanie w imieniu Ministerstwa, podszywanie się pod osoby związane z Ministerstwem, zniesławianie Ministerstwa jako instytucji i osób, w tymże zatrudnionych, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji przypisywanych Ministerstwu. Takie bezprawne działanie będzie skutkować koniecznością zadośćuczynienia Ministerstwu, jego kierownictwu i pracownikom za wszelkie straty poniesione z tytułu nielegalnego korzystania z witryny;

- administrator strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych zastrzega sobie pełne prawo do odebrania użytkownikowi prawa do korzystania z witryny lub wybranych jej części, zarówno z podaniem przyczyn takiej decyzji, jak i z pominięciem tychże, w sytuacji naruszenia przez użytkownika warunków korzystania z usługi i podjęcia działań, które administrator uzna za niedopuszczalne. Odebranie prawa do użytkowania witryny oznacza niemożność korzystania ze strony internetowej,        a nałożone ograniczenia są zgodne z warunkami korzystania z usługi. Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikłej z nałożonego zakazu wobec osoby łamiącej regulamin korzystania z witryny oraz wobec osób trzecich;

Polityka prywatności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność i zapewniać bezpieczeństwo środowiska elektronicznego, dlatego administrator witryny nie gromadzi żadnych informacji o użytkowniku podczas odwiedzania przez tegoż strony internetowej i nie podejmuje żadnych działań, które pozwoliłyby zidentyfikować użytkownika. Witryna Ministerstwa Spraw Zagranicznych przechowuje dane swoich subskrybentów na wysokowydajnych urządzeniach, w bazach danych chronionych profesjonalnymi systemami zabezpieczeń. Administrator strony i osoby odpowiedzialne za kształt witryny nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę tychże danych spowodowaną jakimikolwiek względami. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wprowadzenie jego danych do zasobów witryny.

 

Oświadczenie w kwestii odpowiedzialności

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub intencjonalne, sporadyczne lub powtarzalne szkody, które mogą wynikać z użytkowania witryny lub niemożności skorzystania z tejże. Ani Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ani ktokolwiek spośród osób zaangażowanych w powstanie i funkcjonowanie strony,  opracowanie i rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych na stronie, nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody materialne i  moralne powstałe w wyniku korzystania z tejże witryny lub z powodu niemożności jej użycia, wynikłego z zaistniałego błędu, uprzedniego usunięcia treści lub innych przeszkód czy wad, rozumianych jako istnienie nieprawidłowości w przekazywanych poprzez witrynę informacjach, opóźnienie czy wszelkiego rodzaju zakłócenia przekazu.

 

Linki do stron internetowych przekazywane za pośrednictwem witryny Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Witryny zawierające link do strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nie podlegają kontroli ze strony Ministerstwa. Witryna Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody potencjalnie poniesione przez użytkownika, a wynikłe z nieprawidłowości w treściach przekazywanych poprzez inne witryny, odsyłające użytkownika do strony Ministerstwa. Użytkownik sam ponosi odpowiedzialność za swoje działanie w sieci, związane także z odwiedzaniem stron, do których linki znalazł poprzez witrynę Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 

Prawa własności

Całkowitą zawartość witryny stanowią programy i informacje, które podlegają pełnej ochronie zgodnie z krajowymi przepisami prawa, dotyczącymi praw autorskich i znaków towarowych. Wszelkie treści są zarazem w pełni chronione zgodnie z międzynarodowymi przepisami prawa, dotyczącymi ochrony praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych i praw własności intelektualnej.

 

Obowiązujące prawo

Warunki użytkowania witryny podlegają prawu Państwa Katar i są interpretowane zgodnie z tymże prawem. W przypadku jakiegokolwiek sporu sądy Państwa Katar będą jedynymi sądami właściwymi do orzekania w przedmiotowej sprawie.