Oświadczenie wydane przez Radę Arabskich Ambasadorów

Ambasada Państwa Palestyny w oświadczeniu poinformowała, że Rada Ambasadorów Państw Arabskich akredytowanych w Rzeczpospolitej Polskiej wystosowała równolegle korespondencję o jednakowej treści adresowaną do JE Pana Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczpospolitej Polskiej, JE Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i JE Pana Marszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, w której potępiono izraelskie plany aneksji ziem palestyńskich, realizowane w czasie skupienia społeczności międzynarodowej na walce z pandemią koronawirusa. W korespondencji odniesiono się do deklaracji złożonych przez liczne państwa Europy Wschodniej i państwa basenu Morza Bałtyckiego w 75. rocznicę zakończenia II wojny światowej, a mówiące, że: „Trwałe bezpieczeństwo, stabilizacja i pokój na świecie wymagają bezwzględnego szacunku dla prawa i zasad międzynarodowych, w tym poszanowania dla suwerenności i integralności terytorialnej krajów”.

Rada Ambasadorów Państw Arabskich podkreśliła w w/w korespondencji, że izraelskie plany anekcji ziem palestyńskich stanowią zagrożenie dla całego Regionu, także ze względu na wzniecanie konfliktów natury religijnej. Ponadto, wezwała do skupienia międzynarodowych wysiłków, m.in. Unii Europejskiej i Polski, na przeciwstawieniu się izraelskiemu scenariuszowi wydarzeń. Rada wskazała na możliwość utrzymania pokoju poprzez przyjęcie rozwiązania dwupaństwowego. Nadto, Rada uznała Rzeczpospolitą Polską za odpowiedzialny podmiot aktywnie działający na forum społeczności międzynarodowej.  Polska jako były niestały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, niestrudzenie podejmuje inicjatywy mające na celu dbałość o ład, sprawiedliwość i pokój na świecie. Odgrywa czynną rolę w przeciwdziałaniu izraelskim planom aneksji.

Rada Ambasadorów wyraziła uznanie dla niezmiennej postawy rządu Rzeczpospolitej Polskiej wobec rozwiązania dwupaństwowego. Ich Ekcelencje Ambasadorzy państw arabskich odnieśli się także do postanowień Rady Ministrów Spraw Zagranicznych Państw Arabskich, wskazując na konieczność pokojowego współistnienia państw arabskich i przyjęcia dla Państwa Palestyny i Państwa Izrael rozwiązania dwupaństwowego.  Państwa arabskie głęboko wierzą w pokój i ufają, że rzetelne i uczciwe negocjacje oparte na wiarygodności rozmówców mogą przynieść sprawiedliwie rozwiązanie tzw. kwestii palestyńskiej oraz doprowadzić do uzgodnienia trwałego pokoju, opartego na prawie międzynarodowym, w tym na rezolucjach Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych i inicjatywach pokojowych podejmowanych przez świat arabski. To kroki na drodze do urzeczywistnienia bezpieczeństwa, stabilizacji i rozwoju. Świat arabski jest gotów do złączenia wysiłków i współpracy ze społecznością międzynarodową w celu zakończenia bezprawnej okupacji izraelskiej. Świat arabski deklaruje wsparcie dla niezbywalnego prawa narodu palestyńskiego do samostanowienia oraz utworzenie niezależnego i suwerennego państwa palestyńskiego, ze stolicą we Wschodniej Jerozolimie. Takie rozwiązanie jest gwarantem definitywnego i sprawiedliwego zakończenia konfliktu palestyńsko-izraelskiego, zaprowadzenia pokoju i bezpieczeństwa w Regionie.