Informacje ogólne


Lokalna nazwa: Rzeczpospolita Polska

System polityczny: Republika.

Stolica: Warszawa

Główne miasta: Łódź, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk.

Powierzchnia: 312,685 km2

Granica z: Białorusią, Czechami, Niemcami, Litwą, Rosją (Kaliningrad), Słowacją, Ukrainą .

Język urzędowy: Polski.

Waluta: polski złoty (PLN).

Liczba ludności: 38.635.000.

Narodowości: Polacy 96.7%, Niemcy 0.4%, Ukraincy 0.1%, inni 2.7%.

Wyznanie: rzymsko-katolickie 89.9%, prawosławne 1.3%, protestanckie 0.3%, inne 0.3%, niewierzący 8.3%.

System polityczny:

Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej republika parlamentarna stosuje zasadę suwerenności i niezależności prawa, a także zasadę trójpodziału władz. Polska sklasyfikowana jako państwo scentralizowane.

Ciałem Legislacyjnym są Sejm i Senat. Władzę wykonawczą sprawuje Rada Ministrów.

System rządów w Polsce::

Zgodnie z Konstytucją RP Polska jest republiką demokratyczną opartą na wielopartyjnym parlamencie binarnym (Sejm i Senat). Wśród podstawowych wartości, na których zasadza się Rzeczypospolita wymienia się: suwerenność narodu, niezawisłość oraz niezależność sędziów. Ponadto Konstytucja gwarantuje swobodę działania partii politycznych, a także możliwość udziału obywateli w życiu społecznym i w samorządzie. Prawa i wolności zapewniają również międzynarodowe i europejskie konwencje dotyczące praw człowieka.

Krótko o Polsce:

Charakterystyczny dla polskiego społeczeństwa jest bardzo wysoki odsetek katolików, niemal 90%.

Przeważającą część terytorium Polski zajmują niziny. Obszary górskie obejmują południową część kraju (Sudety, Karpaty itd.).

 

Język urzędowy:

Język polski jest językiem urzędowym. Należy do grupy języków zachodniosłowiańskich (jak czeski i słowacki), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej. Szacuje się, że posługuje się nim ok. 44 mln osób na całym świecie. Należy do oficjalnych języków Unii Europejskiej.

Religia:

CReligią dominującą w Rzeczypospolitej Polskiej jest chrześcijaństwo, z jego rzymsko-katolicką odmianą wyznawaną przez niemal 90% społeczeństwa. W Polsce żyją nieliczni wyznawcy prawosławia, a także przedstawiciele mniejszości (judaizm, islam).

Temperatury:

Klimat jest zasadniczo łagodny, przechodzący w kontynentalny. Miesiące od czerwca do sierpnia uważane są za najcieplejsze. Za najchłodniejsze uznaje się grudzień i styczeń, gdy temperatura może spadać poniżej 0o C. Najwyższe temperatury notuje się w południowo-zachodniej Polsce, najniższe w północno-wschodniej i, rzecz jasna, na obszarze górskim.

Inwestycje w sektorze nieruchomości w Polsce:

  • Ceny w sektorze nieruchomości są stosunkowo stabilne i rosną.
  • Sektor ten może przynosić szybkie zyski, nieobciążone ryzykiem lub obciążone ryzykiem bardzo ograniczonym.
  • Ceny nieruchomości w Polsce są niższe w porównaniu do krajów Europy Zachodniej. Rośnie popyt na mieszkania.
  • Widoczna jest elastyczność inwestycyjna w tym obszarze, co oznacza, że właściciel nieruchomości może ją wynająć lub sprzedać w dowolnym momencie, osiągając zysk finansowy.
  • Istnieje wiele sposobów i źródeł finansowania, jak banki i inne instytucje finansowe, umożliwiających partnerstwo z głównymi spółkami zajmującymi się rynkiem nieruchomości.