Usługi konsularne


Usługi dla obywateli

Obywatele Państwa Katar przebywający za granicą mogą wystąpić o wydanie nowego paszportu w przypadku utraty lub wygaśnięcia terminu ważności posiadanego dokumentu.

Beneficjenci

Obywatele przebywający na stypendium, podróżujący w celu leczenia, zamieszkujący poza terytorium Państwa Katar.

Procedury

Wygasły lub uszkodzony paszport zostanie odesłany do Kataru oficjalną pocztą Wydziału Konsularnego, a następnie placówka dyplomatyczna otrzyma nowy paszport, wraz z poprzednio używanym, i przekaże go aplikującemu obywatelowi.

Warunki i wymagania

Wypełnić wniosek o paszport. Podpisać wniosek. Opiekun prawny podpisuje wniosek składany w imieniu osoby małoletniej. Ostemplowany wniosek wymaga podpisu konsula.

Załączyć oryginał paszportu dotąd posiadanego.

Dołączyć dwa zdjęcia osobiste z szarym tłem, rozmiar 4.8 X 3.5.

Opłaty

100 QR w przypadku paszportu, który stracił ważność
400 QR w przypadku, gdy paszport został uszkodzony

Zezwolenie może zostać wydane w przypadku zagubienia paszportu.

Beneficjenci

Obywatele Państwa Katar przebywający za granicą.

Procedury

Placówka dyplomatyczna Państwa Katar kieruje wniosek do Departamentu Obywatelstwa i Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zwrotnej, zezwolenie zostaje wydane z adnotacją o zatwierdzeniu wniosku.

Zezwolenia zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu.

Zezwolenie uprawnia do jednorazowego wjazdu na teren Państwa Katar.

Warunki i wymagania

Zgłosić utratę paszportu na najbliższym posterunku policji za granicą.

Dostarczyć kopię paszportu lub dowodu tożsamości zawierającego narodowy numer identyfikacji osoby.

Dołączyć dwa zdjęcia osobiste.

Opłaty

50 QR

Zezwolenie może być wydane dzieciom nowonarodzonym za granicą.

Beneficjenci

Nowonarodzeni obywatele Państwa Katar.

Procedury

Placówka dyplomatyczna Państwa Katar kieruje wniosek do Departamentu Obywatelstwa i Paszportów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Po otrzymaniu pozytywnej odpowiedzi zwrotnej, zezwolenie zostaje wydane z adnotacją o zatwierdzeniu wniosku.

Zezwolenia zachowują ważność przez 3 miesiące od daty wystawienia dokumentu.

Zezwolenie uprawnia do jednorazowego wjazdu na teren Państwa Katar.

Warunki i wymagania

Dostarczyć kopię paszportów obojga rodziców (lub dowodów tożsamości zawierających narodowy numer identyfikacji osoby).

Dołączyć dwa zdjęcia osobiste.

Dołączyć kopię aktu urodzenia dziecka poświadczoną przez odpowiedni organ i placówkę dyplomatyczną.

Opłaty

50 QR

Placówka dyplomatyczna może wydać upoważnienie ogólne lub prywatne.

Beneficjenci

Obywatele Państwa Katar zamieszkujący za granicą permanetnie lub tymczasowo.

Procedury

Wymaganie osobistego stawienia się wnioskującego przed urzędnikiem konsularnym i dostarczenie upoważnienia w formie wydruku na papierze firmowym placówki dyplomatycznej.

Warunki i wymagania

 1. Wniosek o upoważnienie złożyć szefowi misji dyplomatycznej po uprzednim upewnieniu się, że wszelkie zawarte w nim informacje są prawidłowe, a wnioskujący jest w pełni władz umysłowych.
 2. Osoby starsze i niezdolne do osobistego stawiennictwa są zwolnione z obowiązku podanego w pkt. 1. Przedstawiciel placówki dyplomatycznej złoży im wizytę w celu dopełnienia procedury.
 3. Dołączyć do wniosku kopię paszportu lub dowodu tożsamości zawierającego narodowy numer identyfikacji osoby.

Opłaty

20 QR

Zaświadczenie może być wydane na prośbę wszystkich obywateli.

Beneficjenci

Obywatele Państwa Katar przebywający za granicą, podróżujący dla odbycia studiów i leczenia lub w innym celu.

Procedury

Obywatel Państwa Katar wypełnia wniosek o wydanie zaświadczenia. Dokument jest przedłożony szefowi misji dyplomatycznej wraz z powodami, dla których wnioskujący przebywa poza terytorium Kataru.

Warunki i wymagania

 1. Załączyć do wniosku kopię paszportu lub dowodu tożsamości.
 2. Przedstawić poświadczenie zamieszkania poza terytorium Kataru, w przypadku przebywania w podróży w celach medycznych lub edukacyjnych.

Opłaty

20 QR

Transport ciał zmarłych obywateli Państwa Katar do kraju.

Procedury

Krewny zmarłego obywatela Państwa Katar powiadamia placówkę dyplomatyczną o śmierci obywatela.

Placówka dyplomatyczna podejmuje wszelkie niezbędne procedury celem przetransportowania ciała do Kataru.

W placówce dyplomatycznej należy przedłożyć paszport zmarłego wraz z innymi dokumentami, które pozostają w mocy.

Przekazać Wydziałowi Konsularnemu Ambasady informacje o dacie i godzinie przesłania zwłok w celu poczynienia dalszych ustaleń z obsługą lotniska.

Warunki i wymagania

Placówka dyplomatyczna jest zobligowana przesłać następujące dokumenty:

- kopia paszportu

- kopia aktu zgonu

- kopię protokołu sekcji zwłok (i innych dokumentów istotnych dla sprawy)

Wizy

Beneficjenci

Delegacje oficjalne

Opis usługi

Zapewnienie delegacjom oficjalnym wiz na przejazdy z oficjalnymi wizytami. Z usługi wyłączeni są podróżni przybywający na spotkanie w Amiri Diwan, z urzędnikami Ministerstwa Spraw Zagranicznych Państwa Katar, urzędnikami innych ministerstw, władz i instytucji rządowych, a także osoby uczestniczące w konfenecjach organizowanych przez ministerstwa i instytucje rządowe.

Warunki i wymagania

 • Złożyć wniosek wizowy z załączonymi wszystkimi wymaganymi dokumentami
 • Dołączyć do wniosku paszport wnioskodawcy zachowujący ważność przez min. 6 miesięcy
 • Załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy
 • Wiza wydawana jest przedstawicielom wszystkich narodowości w ciągu 24 godzin od wprowadzenia danych do automatycznego systemu
 • Wiza jest ważna przez trzy miesiące od daty wydania, posiadacz wizy powinien wjechać do kraju przed końcem okresu ważności
 • Posiadacz wizy może pozostać w kraju przez okres jednego miesiąca od daty wjazdu
 • Wiza może być wielokrotnie przedłużona na podobny okres

Opłaty

Usługa wolna od opłat

Wizę biznesową do Państwa Katar można uzyskać z wyprzedzeniem za pośrednictwem sponsora w Katarze, który załatwia wizę za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kataru. Po wydaniu zgody wnioskodawca otrzyma wiadomość e-mail z kopią wizy, zawierającą wszystkie niezbędne dane wraz z numerem referencyjnym. Kopię wizy należy wydrukować i okazać na przejściu granicznym/lotnisku.

Przydatne linki:

https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

 

Wjazd turystyczny do Państwa Katar dla polskich obywateli odbywa się na podstawie bezpłatnej wizy, którą można otrzymać na przejściu granicznym, za okazaniem paszportu ważnego minimum 6 miesięcy od daty wjazdu oraz potwierdzonego biletu powrotnego lub dalszej podróży. Jest to wiza wielokrotnego wjazdu, ważna 180 dni od daty wydania (bez możliwości przedłużenia) i uprawnia jej posiadacza do spędzenia do 90 dni w Katarze, zarówno podczas jednej podróży, jak i podczas kilku podróży.

Przydatne linki:

 

https://www.qatarairways.com/en-gb/travel-alerts/requirements.html

 

https://portal.moi.gov.qa/qatarvisas/faq.html

 

https://www.visitqatar.qa/intl-en/plan-your-trip/visas

 

https://www.qatarairways.com/en/destinations/flights-to-doha.html

 

https://www.discoverqatar.qa/

 

https://covid19.moph.gov.qa/EN/travel-and-return-policy/Pages/default.aspx

 

Opis usługi

Usługa zapewnia możliwość wjazdu do Kataru mieszkańcom państw Rady Zatoki, wykonującym zawody aprobowane przez stronę katarską

Warunki i wymagania

 • Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o rezydencji w jednym z państw Rady Zatoki, ważne przez 6 miesięcy (minimum 3 miesiące)
 • Złożyć wniosek wizowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
 • Dołączyć do wniosku paszport wnioskodawcy zachowujący ważność przez min. 6 miesięcy
 • Załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy
 • Wiza wydawana jest przedstawicielom wszystkich narodowości w ciągu 24 godzin od wprowadzenia danych do automatycznego systemu
 • Wiza jest ważna przez trzy miesiące od daty wydania, posiadacz wizy powinien wjechać do kraju przed końcem okresu ważności
 • Posiadacz wizy może pozostać w kraju przez okres jednego miesiąca od daty wjazdu
 • Wiza może zostać przedłużona na okres trzech miesięcy

Opłaty

100 QR

Beneficjenci

Osoby towarzyszące obywatelom państw Rady Zatoki, tj. pokojówki, kierowcy, opiekunki dla dzieci

Opis usługi

Usługa polega na wydaniu wizy wjazdowej osobom towarzyszącym obywatelom państw Rady Zatoki, które mogą odwiedzić Katar wraz ze swoimi sponsorami.

Warunki i wymagania

 • Wnioskodawca jest zobowiązany dostarczyć zaświadczenie o rezydencji w państwie Rady Zatoki, ważne przez 6 miesięcy (minimum 3 miesiące), potwierdzające miejsce zamieszkania pokojówki, kierowcy, opiekunki dla dzieci
 • Złożyć wniosek wizowy wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami
 • Dołączyć do wniosku paszport wnioskodawcy zachowujący ważność przez min. 6 miesięcy
 • Załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy
 • Wiza wydawana jest przedstawicielom wszystkich narodowości w ciągu 24 godzin od wprowadzenia danych do automatycznego systemu
 • Wiza jest ważna przez trzy miesiące od daty wydania, posiadacz wizy powinien wjechać do kraju przed końcem okresu ważności
 • Posiadacz wizy może pozostać w kraju przez okres jednego miesiąca od daty wjazdu
 • Wiza może zostać przedłużona na podobny okres (maksymalnie na 3 miesięce)

Opłaty

100 QR

Beneficjenci

Podrózni planujący postój w Katarze, w drodze do miejsca docelowego

Opis usługi

Usługa zapewnia podróżnym pozostanie w Katarze przez okres 2 dni w drodze do miejsca docelowego, jakim jest trzecie państwo.

Warunki i wymagania

Wiza ma zastosowanie w przypadku podróżnych ...

???

https://www.qatarairways.com/pl-pl/qatar-transit-visa.html

Beneficjenci:

Obywatele 33 państw, zgodnie w załączonym objaśnieniem

Usługa konsularna polega na wydaniu obywatelom 33 państw wizy turystycznej pozwalającej na wjazd na terytorium Państwa Katar, a w dalszej kolejności na wjazd do Sułtanatu Omanu, jeśli taka byłaby wola podróżnych

Warunki i wymagania:

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć wyciąg bankowy pokazujący stan konta z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzający saldo o wartości nie mniejszej niż pięć tysięcy riali katarskich.

Zwolnieni z powyższego wymogu są wnioskodawcy znani Szefowi placówki dyplomatycznej lub urzędnikowi konsularnemu jako osoby spełniające warunki finansowe.

Wiza przyznawana jest w trybie natychmiastowym po wprowadzeniu do zautomatyzowanego systemu danych wnioskodawcy pochodzącego z jednego z 33 państw.

Wymagane jest złożenie kompletnie wypełnionego wniosku wizowego.

Wymagane jest przedłożenie paszportu zachowującego ważność przez minimum 6 miesięcy.

Należy załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy.

Okres ważności wizy wynosi 1 miesiąc.

Posiadacz wizy jest zobowiązany do wjazdu na terytorium Państwa Katar przed upływem  ważności wizy.

Posiadacz wizy może przebywać w kraju przez 1 miesiąc od daty wjazdu.

Ważność wizy nie podlega przedłużeniu.

Opłaty:

100 riali katarskich

Beneficjenci:

Obywatele Polski, Węgier, Cypru i Turcji

Usługa konsularna polega na wydaniu obywatelom takich państw, jak: Polska, Węgry, Cypr, Turcja, natychmiastowej wizy turystycznej, uprawniającej do wjazdu na terytorium Państwa Katar

Warunki i wymagania:

Wnioskodawca jest zobowiązany przedłożyć wyciąg bankowy pokazujący stan konta z ostatnich trzech miesięcy, potwierdzający saldo o wartości nie mniejszej niż pięć tysięcy riali katarskich.

Zwolnieni z powyższego wymogu są wnioskodawcy znani Szefowi placówki dyplomatycznej lub urzędnikowi konsularnemu jako osoby spełniające warunki finansowe.

Wiza przyznawana jest w trybie natychmiastowym po wprowadzeniu do zautomatyzowanego systemu danych wnioskodawcy pochodzącego z jednego z czterech w/w państw.

Wymagane jest złożenie kompletnie wypełnionego wniosku wizowego.

Wymagane jest przedłożenie paszportu zachowującego ważność przez minimum 6 miesięcy.

Należy załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy.

Okres ważności wizy wynosi 1 miesiąc.

Posiadacz wizy jest zobowiązany do wjazdu na terytorium Państwa Katar przed upływem ważności wizy.

Posiadacz wizy może przebywać w kraju przez 1 miesiąc od daty wjazdu.

Ważność wizy nie podlega przedłużeniu.

Opłaty:

100 riali katarskich

Beneficjenci:

Przedstawiciele wszystkich narodowości

Usługa konsularna polega na wystawieniu wizy wjazdowej na terytorium Państwa Katar przedstawicielom wszystkich narodowości z wyjątkiem obywateli państw Rady Współpracy Zatoki

Warunki i wymagania:

Wymagane jest złożenie kompletnie wypełnionego wniosku wizowego.

Wymagane jest przedłożenie paszportu zachowującego ważność przez minimum 6 miesięcy.

Należy załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy.

Wiza jest wystawiana przedstawicielom wszystkich narodowości z wyjątkiem obywateli państw Rady Współpracy Zatoki.

Wiza jest ważna przez okres 3 miesięcy od dnia jej wystawienia.

Posiadacz wizy jest zobowiązany do wjazdu do kraju przed upływem ważności wizy. 

Posiadacz wizy jest uprawniony do miesięcznego pobytu na terytorium Państwa Katar, licząc od daty wjazdu.

Ważność wizy może zostać przedłużona na podobny okres, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Opłata:

200 riali katarskich za każdy miesiąc

Beneficjenci:

Przedstawiciele wszystkich narodowości

Usługa konsularna polega na wydaniu wizy wjazdowej na terytorium Państwa Katar osobom, które posiadają wizy elektroniczne uprzednio wystawione przez Generalną Dyrekcję ds. Narodowości, Paszportów Granicznych i Osób Przybywających.

Warunki i wymagania:

Niektóre osoby, które uprzednio otrzymały wizę elektroniczną wystawioną przez  Generalną Dyrekcję ds. Paszportów Granicznych i Spraw Zagranicznych, są zobowiązane do złożenia wizyty w placówce dyplomatycznej Państwa Katar w celu ostemplowania wizy w paszporcie.

Wymagane jest złożenie kompletnie wypełnionego wniosku wizowego.

Wymagane jest przedłożenie paszportu zachowującego ważność przez minimum 6 miesięcy.

Należy załączyć dwa zdjęcia osobiste wnioskodawcy.

Nie jest wymagane ponowne wydanie wizy.

Opłata:

20 riali katarskich

Legalizacja

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar

Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Konieczna jest legalizacja pełnego kompletu dokumentów handlowych, tj. świadectwa pochodzenia oraz faktury. W przypadku eksportu produktów spożywczych dodatkowo wymagana jest także legalizacja świadectwa zdrowia.

 • Faktury zaliczkowe i rozliczeniowe NIE będę akceptowane; wymagana jest faktura handlowa wystawiona na pełną wartość wysyłanego towaru.

 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.

 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

Dokumenty handlowe i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATA

świadectwo pochodzenia

40 Euro

list przewozowy (Manifesto)

40 Euro

umowy handlowe

40 Euro

pełnomocnictwo handlowe

40 Euro

krajowy rejestr sądowy (KRS)

40 Euro

świadectwo zdrowia (handlowe)

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

 

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar


Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.
 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

Dokumenty cywilne i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATA

upoważnienie ogólne

27 Euro

upoważnienie prywatne

27 Euro

zaświadczenie o niekaralności

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

 

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar


Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.
 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

Dokumenty osobiste i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATA

akt urodzenia

27  Euro

akt przysposobienia dziecka

27 Euro

akt zawarcia związku małżeńskiego

27 Euro

zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego

27 Euro

orzeczenie o rozwodzie

27 Euro

testament

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

 

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar


Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.
 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

Dokumenty sądowe i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATA

upoważnienie

27 Euro

dokument arbitrażowy

27 Euro

dokumenty procesowe

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

 

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar


Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.
 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

    Prosimy zauważyć, że zgodnie z wymogami stawianymi przez Państwo Katar, Ambasada jest zobowiązana dokonać legalizacji dwóch rodzajów dokumentów edukacyjnych:

 • certyfikat / dyplom
 • suplement / wykaz przedmiotów i ocen.
W przypadku gdy na dyplomie lub wykazie przedmiotów i ocen brakuje informacji dotyczącej systemu studiów, należy złożyć w Ambasadzie (do wglądu) zaświadczenie o ukończeniu studiów wystawione przez uczelnię, zawierające następujące punkty: system studiów (stacjonarne, zaoczne), miejsce odbywania nauki i składania egzaminów, rodzaj uzyskanego tytułu (licencjat, magister), okres studiów (data rozpoczęcia i zakończenia), status uczelni (państwowa, prywatna), standard akredytacji instytucji w momencie uzyskania rzeczonego certyfikatu.
 

Dyplom oraz suplement należy wcześniej (przed złożeniem w Ambasadzie) zalegalizować przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.

Ponadto, cudzoziemiec, który studiował w Polsce / Litwie / Łotwie, musi przedłożyć w Ambasadzie kopię karty pobytu lub wizy studenckiej.

 • Jakikolwiek certyfikat poświadczający studia on-line nie będzie akceptowany do legalizacji przez Ambasadę.

Dokumenty dot. wykształcenia i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATA

dyplom

27 Euro

suplement / wykaz ocen

27 Euro

zaświadczenie o ukończeniu studiów

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Bank Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Beneficjenci

Polska, Litwa, Łotwa

Procedury

Potwierdzenie dokumentów na potrzebę ich użycia na terytorium Państwa Katar


Warunki i wymagania

Ambasada Państwa Katar poświadcza pieczęć/podpis złożony/e przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Litewskiej i Republiki Łotewskiej

Instrukcje ogólne:

 • Dokument przekazany do legalizacji musi być zalegalizowany (potwierdzony pieczęcią i podpisem) przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Polski / Litwy / Łotwy.
 • Tłumaczenie przysięgłe jest wymagane w przypadku dokumentów wydanych w języku polskim / litewskim / łotewskim. Przetłumaczone dokumenty nie zostaną zalegalizowane, jeśli oryginały dokumentów nie zostaną złożone do legalizacji.
 • Kserokopie dokumentów oraz odręczne dokumenty nie będą akceptowane.
 • Dokumenty poświadczone i zalegalizowane w pakiecie NIE będę akceptowane; wymagana jest oddzielna legalizacja każdego dokumentu.
 • Należy złożyć dokumenty w Ambasadzie w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Wszystkie wymagane dokumenty powinny zostać złożone między1. a 25. dniem miesiąca.
 • Ambasada rozpocznie proces legalizacji dokumentów po otrzymaniu potwierdzenia uiszczenia opłaty za legalizację oraz zaksięgowania wpłaty na koncie Ambasady.
 • Ambasada nie pokrywa kosztów wysyłki dokumentów. Wszystkie dokumenty należy złożyć osobiście, przez osobę upoważnioną lub przesłać kurierem.
 • Ambasada Państwa Katar nie ponosi odpowiedzialności za treść dokumentu. Jednakże odmówi legalizacji w przypadku dokumentu, którego treść okaże się sprzeczna z przepisami Państwa Katar.
 • Jeśli jakiekolwiek informacje w legalizowanym dokumencie okażą się niezgodne z prawdą lub jeśli pieczęć czy podpis okażą się wadliwe, legalizacja zostanie unieważniona. Ponadto, Wydział Konsularny zastrzega sobie prawo do zgłaszania roszczeń wobec zainteresowanej strony przebywającej w Katarze.

Dokumenty medyczne i opłaty za ich legalizację:

DOKUMENT

OPŁATY

zaświadczenie lekarskie

27 Euro

dokumentacja medyczna / orzeczenie lekarskie

27 Euro

kopia któregokolwiek z w/w dokumentów

jak w przypadku oryginału

 

W przypadku dokumentów nieujętych w powyższym zestawieniu, proszę się skontaktować z Ambasadą (consulate.warsaw@mofa.gov.qa) w celu obliczenia kosztów legalizacji.

Proszę dokonać płatności gotówką w banku Santander Polska S.A.

Numer konta bankowego:

35 1910 1048 2211 0054 4647 0002

W tytule płatności proszę podać:

- w przypadku firmy: nazwę firmy, do której dokument należy i na którą dokument jest wystawiony

- w przypadku osoby prywatnej: imię i nazwisko właściciela dokumentu

Proszę dostarczyć do Ambasady dokumenty w tym samym miesiącu, w którym dokonano opłaty za legalizację. Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty między 1. a 25. dniem miesiąca.

Wydział Konsularny jest czynny dla interesantów od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 14:00, za wyjątkiem dni świątecznych.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Uzupełnienie legalizacji     40 Euro

Opłata za legalizację każdego dokumentu, który nie został wymieniony powyżej, wynosi 27 Euro, z wyjątkiem aktu zgonu i zaświadczenia o konwersji na islam, które są zwolnione z opłat.

Uwaga!!!
Do odwołania Dział Konsularny nie przyjmuje interesantów (osobiście, w urzędzie). Uprzejmie prosimy o przesyłanie dokumentów wyłącznie korespondencyjnie. Wycenę dokumentów wysyłamy mailowo po otrzymaniu oryginałów dokumentów zalegalizowanych przez MSZ.

Cudzoziemcy w Katarze

Placówki dyplomatyczne za granicą – ambasady i konsulaty – zajmują się sprawami mieszkańców Kataru, którzy za zgodą Departamentu Spraw Konsularnych na stałe opuścili kraj.

Beneficjenci

Byli mieszkańcy Kataru, którzy na stałe opuścili kraj.

Opis usługi

Katarskie placówki dyplomatyczne przekazują wnioski do dyrekcji konsularnej, a ta przesyła je do odpowiedniego departamentu (np. Departament Transportu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych), który informuje placówkę dyplomatyczną o podjętej decyzji.

Warunki i wymagania

Przesłać do dyrekcji konsularnej wyraźną kserokopię prawa jazdy

Wniosek o uprawomocnienie zaświadczeń o posiadanym wykształceniu, wydanych w Katarze dla mieszkańców będących absolwentami szkół i uczelni znajdujących się w Katarze, w celu wykorzystania w/w zaświadczeń do podjęcia studiów lub pracy w innych krajach.

Beneficjenci

Byli mieszkańcy Kataru, którzy na stałe opuścili kraj.

Opis usługi

Katarskie placówki dyplomatyczne przekazują wnioski do dyrekcji konsularnej, a ta przesyła je do odpowiedniego organu (np. Najwyższa Rada ds. Edukacji czy uczelnia wyższa), który informuje placówkę dyplomatyczną o podjętej decyzji.

Warunki i wymagania

Kopia dokumentu o posiadanym wykształceniu.

Opłaty

Zwolnienie z opłat

Wniosek o zaświadczenie składany przez byłych mieszkańców Kataru; dokument wykorzystywany w rozmaitych sprawach natury prywatnej

Beneficjenci

Byli mieszkańcy Kataru, którzy na stałe opuścili kraj.

Opis usługi

Katarskie placówki dyplomatyczne przekazują wnioski do dyrekcji konsularnej, a ta przesyła je do odpowiedniego organu (np. Departament Dowodów i Informacji Kryminalnej), który informuje placówkę dyplomatyczną o podjętej decyzji.

Warunki i wymagania

 • Pismo wyjaśniające powody złożenia wniosku i zawierające informację o okresie pobytu w Katarze
 • Kopia formularza odcisków palców wydana przez organy bezpieczeństwa i potwierdzona przez placówkę dyplomatyczną
 • Kopia paszportu, w tym naklejka pobytowa, oraz kopia nowego paszportu (jeśli dotyczy)
 • Cztery osobiste zdjęcia (5 x 4)

Opłaty

Legalizacja formularza odcisków palców  27 Eur
Wydanie zaświadczenia o niekaralności przez  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  3 Eur 

 Legalizacja zaświadczenia  przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych  27 Eur

Legalizacja zaświadczenia przez placówkę dyplomatyczną  27 Eur